Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pitel:msz:min

Inteligentní systémy

 1. Jazyk a sémantika predikátové logiky (termy, formule, realizace jazyka, pravdivost formulí).
 2. Formální systém predikátové logiky (axiomy a odvozovací pravidla, dokazatelnost, model a důsledek teorie, věty o úplnosti a kompaktnosti, prenexní tvar formulí).
 3. Algebraické struktury (grupy, okruhy, obory integrity a tělesa, svazy a Booleovy algebry, univerzální algebry).
 4. Základní algebraické metody (podalgebry, homomorfismy, přímé součiny, kongruence a faktorové algebry, normální podgrupy a ideály okruhů).
 5. Obory integrity a dělitelnost (okruhy polynomů, pravidla dělitelnosti, Gaussovy a Eukleidovy okruhy).
 6. Teorie polí (minimální pole, rozšíření pole, konečná pole a jejich konstrukce).
 7. Metrické prostory (příklady, konvergence posloupností, spojitá a izometrická zobrazení, úplnost, Banachova věta o pevném bodu).
 8. Normované a unitární prostory (základní vlastnosti a příklady, normované prostory konečné dimenze, uzavřené ortonormální systémy a Fourierovy řady).
 9. Obyčejné grafy (stupně uzlů, cesty a kružnice, souvislost grafu, stromy, kostry, Kruskalův a Primův algoritmus pro hledání minimální kostry ohodnoceného grafu).
 10. Orientované grafy (orientované cesty a kružnice, souvislost a silná souvislost, turnaj, eulerovský graf, Dijkstrův a Floyd-Warshallův algoritmus pro hledání cesty minimální délky).
 11. Vlastnosti formálních jazyků (typické vlastnosti a jejich rozhodnutelnost).
 12. Konečné automaty (jazyky přijímané jazyky KA, varianty KA, minimalizace KA).
 13. Zásobníkové automaty (jazyky přijímané ZA, varianty ZA).
 14. Turingovy stroje (jazyky přijímané TS, varianty TS, lineárně omezené automaty, univerzální TS).
 15. Nerozhodnutelnost (problém zastavení TS, princip diagonalizace a redukce, Postův korespondenční problém).
 16. Časová a paměťová složitost (třídy složitosti, úplnost, SAT problém).
 17. Výpočetní modely (StateCharts, codesign konečný automat, Kahnova síť procesů, synchronní dataflow).
 18. Rozdělování úlohy na SW a HW část (alokace, přidělení, plánování).
 19. Jazyk VHDL (entita, architektura, procesy).
 20. Programovatelné logické obvody.
 21. Lambda kalkul (definice všech pojmů, operací, …).
 22. Práce v lambda kalkulu (reprezentace čísel a pravdivostních hodnot a operací nad nimi).
 23. Haskell - typové třídy (definice, význam), vstup/výstup, paralelizace.
 24. Prolog (základní princip, unifikace, operátor řezu, změna DB/programu za běhu).
 25. Klasifikace a vlastnosti paralelních a distribuovaných architektur.
 26. Základní typy topologií paralelních a distribuovaných architektur a jejich vlastnosti.
 27. Distribuované a paralelní algoritmy.
 28. Model PRAM, suma prefixů a její aplikace.
 29. Interakce mezi procesy a typické problémy paralelismu (synchronizční a komunikační mechanismy).
 30. Vícevrstvé dopředné neuronové sítě (učení - princip algoritmu zpětného šíření chyby, odezva, možné aplikace).
 31. Jednovrstvé neuronové sítě (Hopfieldova, Kohonenova – učení, odezva, možné aplikace).
 32. Fuzzy řízení (fuzzyfikace, inference, defuzzyfikace).
 33. Genetický algoritmus (ohodnocení jedinců, výběr rodičů, rekombinace, mutace, tvorba nové populace).
 34. Bayesovské sítě (exaktní inference, přibližná inference).
 35. Hrubé množiny (spodní a horní aproximace, pozitivní, negativní a hraniční oblast, možné využití pro dolování znalostí).
 36. Základní pojmy v agentních systémech (agentní systém, reaktivní a proaktivní agentni, agenti řízení záměrem).
 37. Modelování reaktivních agentů (čistě reaktivní agenti, situovaný automat, sumbsumpční architektura).
 38. Programování BDI agentů (proces rozhodování BDI agenta, jazyk JASON - deklarace představ, cílů a plánů).
 39. Komunikace v multiagentních systémech (jazyk ACL, protokol kontraktní sítě).
 40. Základy argumentace (argumentační systém, vyvrácení a zpochybnění argumentů, přípustné argumenty).
 41. Abstraktní agentní architektura podle specifikací FIPA.
 42. Teorie modelování a simulace, formalismus DEVS (atomický DEVS, DEVN).
 43. Modelování diskrétních systémů (procesy, události, celulární automaty).
 44. Modelování spojitých systémů (bloková schémata, rovnice, numerické metody a jejich vlastnosti).
 45. Modelování kombinovaných systémů (stavové podmínky a stavové události).
 46. Algoritmy pro řízení simulace (diskrétní: „next-event“, „activity scanning“; spojitá a kombinovaná simulace).
 47. Bezdrátový přenos dat, kmitočty a plánování, antény, šíření signálu.
 48. Systémy mobilní komunikace - GSM, GPRS, HSCSD, EDGE, UMTS, DECT.
 49. Satelitní komunikační systémy.
 50. Lokalizační systémy GPS.
 51. Předzpracování dat v procesu získávání znalostí (popisné charakteristiky dat; metody čištění; normalizace a redukce dat).
 52. Dolování asociačních pravidel (Pojmy frekventovaná množina; asociační pravidlo; podpora; spolehlivost; algoritmy pro dolování asociačních pravidel).
 53. Dolování textu (základní charakteristika, předzpracování textových dokumentů a jejich reprezentace; vyhledávání informací).
 54. Klasifikace a predikce (princip a fáze klasifikace; rozdíl mezi klasifikací a predikcí; princip klasifikace rozhodovacím stromem, bayesovské naivní klasifikace, klasifikace neuronovou sítí, lineární regrese, nelineární regrese).
 55. Shluková analýza (Princip shlukové analýzy; vzdálenostní funkce; princip rozdělujících metod k-means a k-medoids, princip hierarchických metod; princip metod založených na hustotě a na mřížce).
 56. Klasifikace Petriho sítí.
 57. Podtřídy a rozšíření Petriho sítí.
/var/www/wiki/data/pages/pitel/msz/min.txt · Poslední úprava: 30. 12. 2022, 13.43:01 autor: 127.0.0.1