Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pitel:msz:gramatiky

Klasifikace gramatik, formálních jazyků a automatů přijímajících jazyky

Základní pojmy

 • Abeceda Σ
  • Neprázdná množina, jejíž prvky nazýváme symboly.
 • Řetezec / slovo / věta w
  • Konečná posloupnost symbolů abecedy.
  • Alternativní definice:
   1. Prázdný řetezec je řetezec.
   2. Je-li w řetězec a a symbol abecedy pak wa je řetezec.
   3. Řetězce jsou vše, co lze získat jen a pouze aplikací předchozích pravidel
 • Prázdný řetezec ε
  • Řetezec neobsahující žádný symbol
 • Konkatenace xy (někdy x.y)
  • Připojení řetezce za jiný řetezec
  • Konkatenace je asociativní
  • Prázdný řetezec je neutrální prvek vzhledem ke konkatenaci
 • Iterace Σ*
  • Množina všech řetězců nad abecedou Σ.
  • Volný monoid nad abecedou Σ generovaný operací konkatenace.
 • Pozitivní iterace Σ
  • Iterace bez prázdného řetezce
 • Formální jazyk L
  • Jakákoli podmnožina LΣ*.
 • Konkatenace jazyků
  • Rozumíme binární operaci L₁ . L₂ = {xy | xL₁ ∧ yL₂}
 • Iterace jazyka
  • L⁰ = {ε}
  • Lⁿ = L . Lⁿ⁻¹, n ≥ 1
  • L* = ∪ Lⁿ, n ≥ 0
  • L⁺ = ∪ Lⁿ, n ≥ 1

Gramatika

Gramatika G = (N, Σ, P, S)

 • N – konečná množina nonterminálních symbolů (nonterminálů)
 • Σ – konečná množina terminálních symbolů (terminálů)
 • P – je konečná množina přepisovacích pravidel
 • Spočáteční nonterminál SN
 • Přepisovací pravidlo
  • Podmnožina kartézského součinu (NΣ)*N(NΣ)* × (NΣ)*
  • (a, b) ∈ P zapisujeme ve tvaru ab, kde a je levá strana a b je pravá strana pravidla.
 • Přímá derivace ⇒
  • Binární relace mezi řetezci u a v která platí pokud můžeme řetezce zapsat jako u = gad, v = gbd a (a, b) ∈ P, tj. pokud lze řetězec v vytvořit z retězce u aplikací jednoho přepisovacího pravidla.
 • Derivace ⇒⁺
  • Tranzitivní uzávěr relace přímé derivace, tj. pokud lze vytvořit řetězec v z řetězce u postupnou aplikací několika přepisovacích pravidel.
 • Derivace ⇒*
  • Tranzitivní a reflexivní uzávěr relace přímé derivace, tj. pokud lze vytvořit řetězec v z řeťazca u postupnou aplikací několika přepisovacích pravidel nebo pokud jsou řetězce stejné.
 • Větná forma
  • Řetězec terminálů a nonterminálů, které jsou derivací počátečního nontermínálu
 • Věta
  • Větná forma obsahující pouze terminály
 • Jazyk generovaný gramatikou
  • Množina všech vět, které patří do gramatiky L(G) = {w | S* wwΣ*}

Chomského hierarchie klasifikace gramatik

Klasifikace je definována podle tvaru přepisovacích pravidel příslušných gramatik

Platí: L₃ ⊂ L₂ ⊂ L₁ ⊂ L

Typ 0 – obecné (neomezené) gramatiky

Unrestricted grammar

 • Rekurzivně vyčíslitelné jazyky
 • Turingovy stroje
 • Tvar pravidel: αβ
  • α ∈ (NΣ)*N(NΣ)*
  • β ∈ (NΣ)*

Typ 1 – kontextové gramatiky

Context-sensitive grammar

 • Kontextové jazyky
 • Lineárně omezené Turingovy stroje
 • αAβαγβ, nebo Sε pokud εL a S se nevyskytuje na pravé straně žádného pravidla
  • AN
  • α, β ∈ (NΣ)*
  • γ ∈ (NΣ)⁺
  • Nesmí dojít ke zkrácení větné formy

Typ 2 – bezkontextové gramatiky

Context-free grammar

 • Bezkontextové jazyky
 • Zásobníkové automaty
 • Aγ
  • AN
  • γ ∈ (NΣ)*

Typ 3 – pravé/levé linární gramatiky

Regular grammar

 • Regulární jazyky
 • Konečné automaty
 • Pravá lineární: AxB nebo Ax
 • Levá lineární: ABx nebo Ax
  • A, BN
  • x ∈ Σ*

Speciální podtypy gramatik

Pravé/levé regulární gramatiky

Stejné jako 3, ale xΣ (bez *).

Lineární gramatiky

Podmnožina gramatik typu 2

 • AxBy nebo Ax
  • A, BN
  • x, yΣ*

Deterministické bezkontextové gramatiky

Podmnožina typu 2, jazyky příjamné deterministickým zásobníkovým automatem.

Rekurzivní gramatiky

Podmnožina typu 0. Přijímají je úplné TS (TS, které pro každý vstup rozhodnou – nikdy necyklí).

Všechny kontextové jazyk jsou rekurzivní, ale ne všechny rekurzivní jazyky jsou kontextové.

/var/www/wiki/data/pages/pitel/msz/gramatiky.txt · Poslední úprava: 30. 12. 2022, 13.43:01 autor: 127.0.0.1