Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pitel:msz:detekce_hran_segmentace

Detekce hran, segmentace

Detekce hran

Edge detection

Hrany jsou místa kde sa prudce mění jas a dají sa využít na identifikaci důležitých oblastí (regionů) v obraze. Jsou vstupem mnoha algoritmů na detekci objektů v obraze, případně při segmentaci obrazu.

Defnice hrany:

 • Prudká změna jasu = hrana
 • Lokální změna jasu = jasová hrana
 • Globální změna = jasový hraniční segment
 • Vlastnosti: velikost, směr

Základní postupy při detekci

 1. Filtrace obrazu − odstranění vzorkovacího či kvantovacího šumu, rozmazání, apod.
 2. Diferenciace − zvýraznění oblastí s výraznou změnou intenzity
 3. Hranový detektor

Hranový detektor

 • Vlastnosti
  • Odolnost vůči šumu
  • Lokalizace
  • Početnost odezvy
 • Aplikace konvolučního jádra (detekce směru hrany vyžaduje množinu jader korespondujících s určitými směry).

Detektory můžeme rozdělit podle detekcie hrany:

Operátory 1. derivace
 • Analýza malého okolí, konvoluce s jádrem hranového operátoru
 • Detekce směru hrany vyžaduje množinu jader korespondujících s určitými směry
 • Závislost na velikosti objektu v obraze, citlivost na šum
 • Roberts − malé okolí pro výpočet gradientu, vysoká citlivost na šum
 • Prewitt − více pixelů použito k výpočtu gradientu
 • Sobel − možné použít pouze dvě masky (detekce horizontálních a vertikálních hran)
 • Kirsch
 • Robinson
Operátory 2. derivácie

Hladají hranu při průchodu nulou v okolí. Nevýhodami jsou velké vyhlazení obrazu a ztráta ostrých rohů, případně dvojitá odezva na hrany.

 • Laplacián − invariantní vůči rotaci, normalizovaná odezva na čtyřokolí, osmiokolí
 • LoG (Marr-Hildreth) − laplacián na vyhlazeném obrazu Gaussem, velice stabilní, nebezpečí falešných hran
 • DoG − Rozdíl Gaussovek – aproximace LoG
 • Cannyho detektor − operátor první derivace Gaussovské funkce, non-maxima suppression, prahování s hysterezí (hystereze znamená závislost stavu na stavech předchozích; v tomto kontextu jde o to, že jsou ponechány jen ty nejsilnější hrany a slabé, pokud jsou spojeny s nějakou silější, velmi slabé jsou potlačeny)
 • Aktivní kontury − vnitřní (hladkost křivky) a vnější síly (tvarují konturu směrem ke hranám objektu)
Parametrické modely hran
 • Přesnější popis hran, náročné na výpočet, např. Houghova transformace.
 • Takto získané hrany je možné dále filtrovať (např. filtr s hysterzí)

Kvalita hranových detektorů

 • Dobrá detekce (odolnost vůči šumu)
 • Dobrá lokalizace (detekované hranové body co nejblíže středu hrany)
 • Jedinečná odezva (měla by existovat jen jedinečná odezva na skutečnou hranu)

Nejpoužívanější detektory

Cannyho detektor

Canny edge detector

 • Realizován tak, aby co nejlépe vyhověl požadavkům na kvalitu (zmíněno výše)
 • Realizován různými způsoby, které se snaží co nejlépe vyhovět stanoveným podmínkám
 • Operátor první derivace Gaussovské funkce + potlačením nemaximálních hodnot

Houghova transformace

Hough transform

 • Metoda pro nalezení parametrického popisu objektů v obraze
 • (Transformace z Kartézského souřadnicového systému do polárního … určitě?)
 • Výpočetně náročná, robustnost, není citlivá na porušená data nebo šum
 • Stejný princip se používá i pro hledání dalších křivek, které je možné popsat parametricky (kružnice, elipsa apod.)
 • Houghova transformace se dá použít i na detekci tvarů, které nejde přímo popsat parametricky
 • Body obrazu jsou prezentovány křivkami v parametrickém prostoru
 • Jedná-li se o kolineární body (z jedné přímky), pak křivky v parametrickém prostoru se protínají. Průnik reprezentuje parametry hledané křivky

Segmentace

Co je to segmentace obrazu?

 • Proces rozdělování obrazu na významné části (regiony, např. obsahující jednotlivé objekty), které mají podobné vlastnosti (např. podobné barvy, tím sa dá např. oddělit obloha od trávy).
 • Objekt je zajímavá část obrazu, zbytek je tzv. pozadí (angl. background).
 • Segmentace je závislá na interpretaci obrazu!
 • Jeden z nejdůležitějších kroků analýzy obrazu!
 • Neexistuje univerzální metoda

Proč je segmentace složitá?

 • Výsledek je závislý na konkrétní aplikaci.
 • Velký vliv má proces snímání obrazu – proměnlivé osvětlení, šum, apod.
 • Struktura obrazu může být velmi složitá – komplexní tvary objektů, překrývající se objekty, stíny, …
 • Neexistuje univerzální metoda pro všechny typy obrazů.

Základní přístupy k segmentaci obrazu

Statistické metody

Orientovaná na regiony

Region based (porovnávání vnitřků)

 • Obrazové pyramidy – Nejvyšší úroveň je jeden pixel, redukce výpočetní náročnosti, segmentace – spojování oblastí, quad tree
 • Grafy sousednosti (Region Adjacency Graphs (RAGs)) – Vztahy mezi regiony
 • Region growing – 4-okolí, 8-okolí
 • Barvení oblastí – Barvi dokud práh, nutné dva průchody, není deterministická (Region Merging, Region Splitting)
Orientovaná na hrany

Edge based

 • Hrany mohou nést důležitou informaci o objektech
 • Často oddělují regiony v obraze.
 • Typický problém: porušené a nevýrazné hrany, zároveň mnoho nepodstatných hran.
 • Edge relaxation – zotavení hrany, mnoho heuristických algoritmů, často iterační, degraduje hrany
 • Spojování hran – Vytváří seřazené hrany
Prahování
 • Band
 • Dva a více prahů
 • Semi-thresholding
 • Mode based
 • Iterative
 • Adaptivní
 • Otsu's
Shluková analýza
 • Učení bez učitele, řazení do podobných shluků
 • k-means clustering, Shift, Fuzzy C-Means, nebo GMM

Hybridní metody

Metoda rozvodí

Watershed (image processing)

 • Morfologická metoda segmentace, obraz chápán jako terén nebo topografický reliéf, který je postupně zaplavován vodou.
 • Výsledný obraz rozdělen do povodí oddělených hrázemi.
 • Nepoužívá se přímo originální obraz, ale gradientní obraz.
 • Metoda produkuje velký počet regionů, nadměrně segmentovaný obraz → spojování segmentů

Znalostní metody (knowledge-based)

Nejčastěji detekce předdefinovaných vzorů v obraze (tzv. template matching)

/var/www/wiki/data/pages/pitel/msz/detekce_hran_segmentace.txt · Poslední úprava: 30. 12. 2022, 13.43:01 autor: 127.0.0.1