Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pitel:pgr:cviceni:1

Cvičení 1

farm2.static.flickr.com_1230_5107287064_a08997d078_m.jpg

 • Pod domkem vykreslit trávník
 • V otevřených stěnách domku vykreslit okna – poloprůhledná, přes půl stěny
 • Kód vertex shaderu upravit tak, aby transformoval vrcholy jedním násobením maticí
 • Pozor na pořadí vykreslování průhledných objektů (správné pořadí, nebo bez zápisu do z-bufferu)
lab_01_task.cpp
#include "pgr.h"
 
#include <glm/glm.hpp>
#include <glm/gtc/matrix_projection.hpp>
#include <glm/gtc/matrix_transform.hpp>
#include <glm/gtc/type_ptr.hpp>
 
using namespace std;
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Data
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
struct Point {
  float color[4];
  float position[3];	//LR TD FB
} const houseVertices[] = {
  // Walls
  { { 0.0, 0.0, 1.0 }, { -5.0, -5.0, -5.0 } },
  { { 0.0, 1.0, 0.0 }, { -5.0, -5.0, 5.0 } },
  { { 0.0, 1.0, 1.0 }, { 5.0, -5.0, 5.0 } },
  { { 1.0, 0.0, 0.0 }, { 5.0, -5.0, -5.0 } },
 
  { { 1.0, 0.0, 1.0 }, { -5.0, 5.0, -5.0 } },
  { { 1.0, 1.0, 0.0 }, { -5.0, 5.0, 5.0 } },
  { { 1.0, 1.0, 1.0 }, { 5.0, 5.0, 5.0 } },
  { { 0.0, 0.0, 1.0 }, { 5.0, 5.0, -5.0 } },
 
  { { 0.0, 1.0, 0.0 }, { -5.0, -5.0, -5.0 } },
  { { 0.0, 1.0, 1.0 }, { -5.0, -5.0, 5.0 } },
  { { 1.0, 0.0, 0.0 }, { -5.0, 5.0, 5.0 } },
  { { 1.0, 0.0, 1.0 }, { -5.0, 5.0, -5.0 } },
 
  { { 0.0, 1.0, 0.0 }, { 5.0, -5.0, -5.0 } },
  { { 0.0, 1.0, 1.0 }, { 5.0, -5.0, 5.0 } },
  { { 1.0, 0.0, 0.0 }, { 5.0, 5.0, 5.0 } },
  { { 1.0, 0.0, 1.0 }, { 5.0, 5.0, -5.0 } },
  // Roof
  { { 0.0, 0.0, 1.0 }, { -5.0, 5.0, -5.0 } },
  { { 0.0, 1.0, 1.0 }, { 5.0, 5.0, -5.0 } },
  { { 1.0, 1.0, 1.0 }, { 0.0, 11.0, 0.0 } }, 
 
  { { 1.0, 0.0, 0.0 }, { 5.0, 5.0, -5.0 } },
  { { 1.0, 1.0, 0.0 }, { 5.0, 5.0, 5.0 } },
  { { 1.0, 1.0, 1.0 }, { 0.0, 11.0, 0.0 } },
 
  { { 0.0, 1.0, 0.0 }, { 5.0, 5.0, 5.0 } },
  { { 0.0, 1.0, 1.0 }, { -5.0, 5.0, 5.0 } },
  { { 1.0, 1.0, 1.0 }, { 0.0, 11.0, 0.0 } },
 
  { { 0.0, 1.0, 0.0 }, { -5.0, 5.0, 5.0 } },
  { { 1.0, 1.0, 0.0 }, { -5.0, 5.0, -5.0 } },
  { { 1.0, 1.0, 1.0 }, { 0.0, 11.0, 0.0 } },
 
	// Grass
	{{0, 0.8, 0}, {-50, -5.01, -50}},
	{{0, 0.8, 0}, {-50, -5.01, 50}},
	{{0, 0.8, 0}, { 50, -5.01, 50}},
	{{0, 0.8, 0}, { 50, -5.01, -50}}
};
 
// House indices
const unsigned char house[] = {
//Walls
   0, 1, 2,
   0, 2, 3,
   4, 5, 6,
   4, 6, 7,
   8, 9, 10,
   8, 10, 11,
  12, 13, 14,
  12, 14, 15,
//Roof
  16, 17, 18,
  19, 20, 21,
  22, 23, 24,
  25, 26, 27,
//Grass
  28, 29, 30,
  28, 30, 31
};
 
const Point windowsVertices[] = {
	{{0, 0, 1, 0.5}, {-5, 5, 5}},
	{{0, 0, 1, 0.5}, { 0, 5, 5}},
	{{0, 0, 1, 0.5}, { 0, -5, 5}},
	{{0, 0, 1, 0.5}, {-5, -5, 5}},
	{{1, 0, 0, 0.5}, {-5, 5, -5}},
	{{1, 0, 0, 0.5}, { 0, 5, -5}},
	{{1, 0, 0, 0.5}, { 0, -5, -5}},
	{{1, 0, 0, 0.5}, {-5, -5, -5}}
};
 
const unsigned char quad[] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7};
 
GLuint VBO, EBO, winVBO, quadEBO;
 
int width, height;
float rx = 0.0f, ry = 0.0f, pz = -70.0f, wheel = 1.0f;
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Shaders
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
GLuint VS, FS, Prog;
 
GLuint positionAttrib, colorAttrib, mvpUniform;
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Event handlers
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
void onInit()
{
  // Shader
  VS = CompileShader(GL_VERTEX_SHADER, loadFile("lab01_task.vs").c_str());
  FS = CompileShader(GL_FRAGMENT_SHADER, loadFile("lab01_task.fs").c_str());
  Prog = LinkShader(2, VS, FS);
 
  positionAttrib = glGetAttribLocation(Prog, "position");
  colorAttrib = glGetAttribLocation(Prog, "color");
  mvpUniform = glGetUniformLocation(Prog, "mvp");
 
  // Copy house to graphics card
  glGenBuffers(1, &VBO);
  glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, VBO);
  glBufferData(GL_ARRAY_BUFFER, sizeof(houseVertices), houseVertices, GL_STATIC_DRAW);
 
  glGenBuffers(1, &EBO);
  glBindBuffer(GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER, EBO);
  glBufferData(GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER, sizeof(house), house, GL_STATIC_DRAW);
 
  // Copy windows to graphic card
  glGenBuffers(1, &winVBO);
  glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, winVBO);
  glBufferData(GL_ARRAY_BUFFER, sizeof(windowsVertices), windowsVertices, GL_STATIC_DRAW);
 
  glGenBuffers(1, &quadEBO);
  glBindBuffer(GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER, quadEBO);
  glBufferData(GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER, sizeof(quad), quad, GL_STATIC_DRAW);
}
 
void onWindowRedraw()
{
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
 
  glEnable(GL_DEPTH_TEST);
 
  glUseProgram(Prog);
 
	//MVP
	float aspect = (float)width / (float)height;
	glm::mat4 mvp = glm::rotate(
		glm::rotate(
			glm::translate(
				glm::perspective(10.0f * wheel, aspect, 1.0f, 1000.0f),
				glm::vec3(0, 0, pz)
			),
			ry,
			glm::vec3(1, 0, 0)
		),
		rx,
		glm::vec3(0, 1, 0)
	);
	glUniformMatrix4fv(mvpUniform, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(mvp));
 
  glEnableVertexAttribArray(positionAttrib);
  glEnableVertexAttribArray(colorAttrib);
 
 
 
  //Vykresleni domu
  glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, VBO);
  glVertexAttribPointer(positionAttrib, 3, GL_FLOAT, GL_FALSE, sizeof(Point), (void*)offsetof(Point, position));
  glVertexAttribPointer(colorAttrib, 3, GL_FLOAT, GL_FALSE, sizeof(Point), (void*)offsetof(Point, color));
  glBindBuffer(GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER, EBO);
  glDrawElements(GL_TRIANGLES, sizeof(house)/sizeof(*house), GL_UNSIGNED_BYTE, NULL);
 
	//Vykresleni oken
	glDepthMask(GL_FALSE);
	glEnable(GL_BLEND);
	glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);
	glBindBuffer(GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER, quadEBO);
	glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, winVBO);
	glVertexAttribPointer(positionAttrib, 3, GL_FLOAT, GL_FALSE, sizeof(Point), (void*)offsetof(Point, position));
	glVertexAttribPointer(colorAttrib, 4, GL_FLOAT, GL_FALSE, sizeof(Point), (void*)offsetof(Point, color));
	glDrawElements(GL_QUADS, sizeof(quad)/sizeof(*quad), GL_UNSIGNED_BYTE, NULL);
	glDisable(GL_BLEND);
	glDepthMask(GL_TRUE);
 
  SDL_GL_SwapBuffers();
}
 
void onWindowResized(int w, int h)
{
  glViewport(0, 0, w, h);
  width = w; height = h;
}
 
void onKeyDown(SDLKey key, Uint16 /*mod*/)
{
  switch(key) {
    case SDLK_ESCAPE : quit(); return;
    default : return;
  }
}
 
void onKeyUp(SDLKey /*key*/, Uint16 /*mod*/)
{
}
 
void onMouseMove(unsigned /*x*/, unsigned /*y*/, int xrel, int yrel, Uint8 buttons)
{
  if(buttons & SDL_BUTTON_LMASK)
  {
    rx += xrel;
    ry += yrel;
    redraw();
  }
  if(buttons & SDL_BUTTON_RMASK)
  {
    pz += yrel;
    redraw();
  }
}
 
void onMouseDown(Uint8 button, unsigned /*x*/, unsigned /*y*/)
{
  switch(button) {
    case SDL_BUTTON_WHEELUP : wheel += 1; break;
    case SDL_BUTTON_WHEELDOWN : wheel -= 1; break;
    default : return;
  };
  redraw();
}
 
void onMouseUp(Uint8 /*button*/, unsigned /*x*/, unsigned /*y*/)
{
}
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Main
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
int main(int /*argc*/, char ** /*argv*/)
{
  try {
    // Init SDL - only video subsystem will be used
    if(SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) < 0) throw SDL_Exception();
 
    // Shutdown SDL when program ends
    atexit(SDL_Quit);
 
    init(800, 600, 24, 16, 0);
 
    mainLoop();
 
  } catch(exception & ex) {
    cout << "ERROR : " << ex.what() << endl;
    return EXIT_FAILURE;
  }
 
  return EXIT_SUCCESS;
}
lab_01_task.vs
#version 130
 
in vec3 position;
in vec4 color;
 
uniform mat4 mvp;
 
out vec4 c;
 
void main() {
	gl_Position = mvp * vec4(position, 1);
	c = color;
}
/var/www/wiki/data/pages/pitel/pgr/cviceni/1.txt · Poslední úprava: 30. 12. 2022, 13.43:01 autor: 127.0.0.1