Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pitel:msz:transformace_obrazu

Transformace obrazu

Podle lokality:

 • Bodové – výstupní hodnota na určitých souřadnicích je závislá jen na vstupní hodnotě o stejných souřadnicích
 • Lokální – výstupní hodnota na určitých souřadnicích je závislá na vstupních hodnotách okolí bodu o stejných souřadnicích
 • Globální – výstupní hodnota na určitých souřadnicích je závislá na všech hodnotách vstupního obrazu

Podle typu:

 • Barevné
 • Geometrické
 • Frekvenční (DFT, DCT, Gabor)
 • Integrální (vlnková)

Důvody transformace: korekce obrazu, extrakce informací, …

Bodové transformace

Jasové operace

 • Slouží například pro zvýšení kontrastu, negativ
 • Intenzita (jas) odpovídá odstínu šedé barvy I = 0,299R + 0,587G + 0,114B

Prahování

 • Vstupem při prahování může být barevný obraz či obraz s odstíny šedé
 • Výsledkem je většinou binární obraz reprezentující hodnoty nad/pod zvoleným prahem

Nelineární transformace

 • Logaritmická – Slouží pro zvyšování detailů v tmavých oblastech obrázku a snížení detailů ve světlých oblastech
 • Exponenciální – Zvyšování detailů ve světlých oblastech, snížení detailů v tmavých oblastech

Lokální operace

 • Nová hodnota bodu se odhaduje z malého okolí (okno např. 3 × 3 body), problémy na okrajích obrazu – přesah masky.
 • Příspěvek jednotlivých bodů v okolí je vážen v lineární kombinaci koeficienty matice h – nazývané jako maska či konvoluční jádro.

2D Konvoluce

Convolution, Convolution matrix

Rozostření
1 1 1
1 1 1
1 1 1
Doostření
0 −1 0
−1 5 −1
0 −1 0

Výsledek se pak ještě musí normalizovat (podělit sumou matice)!

Globální operace

 • Globální operace využívají informaci z celého obrazu, výsledná informace pak slouží ke změně hodnot jednotlivých bodů v obraze.
 • Slouží pro např. ekvalizaci histogramu, zvýraznění kontrastu, …

Ekvalizace histogramu

Histogram

 • Jedná se o statistickou reprezentaci obrazu, která představuje graf četnosti výskytu jednotlivých barev (odstínů, intenzit …)
 • Histogram je grafické znázornění vektoru s počtem složek rovným počtu možných úrovní intenzit obrazových bodů a slouží k hodnocení rozložení intenzit v digitálním obraze (posuzování kvality obrazu).

Ekvalizace histogramu

 • Algoritmus, který změní rozložení intenzit v obraze tak, aby se v něm vyskytovaly pokud možno intenzity v širokém rozmezí, a to přibližně se stejnou četností.
 • Cílem je zvýšit kontrast úplným využitím jasové stupnice, jasově obraz normalizovat (například pro automatické srovnání)

Geometrické transformace

Geometrické operace mapují bod v obraze o souřadnicích (x, y) do výstupního obrazu na novou pozici (x′, y′)

Homogenní souřadnice

 • Bežně se používají v projektivní geometrii, počítačové grafice, robotice aj.
 • Základní myšlenkou je reprezentovat bod ve vektorovém prostoru o jednu dimenzi větším.
 • Bod [x, y] se v homogenních souřadnicích vyjádří ve 3D vektorovém prostoru jako [λx, λy, λz], kde λ ≠ 0.
 • Pro jednoduchost se používá jedno z nekonečně mnoha vyjádření [x, y, 1]
 • Homogenní souřadnice bodu ve 3D s kartézskými souřadnicemi [x, y, z] je uspořádaná čtveřice [X, Y, Z, w] pro kterou platí x = X/w, y = Y/w, z = Z/w.

Afinní transformace

Čáry, které jsou rovné a paralelní zůstanou rovné a paralelní i po transformaci, ovšem nemusí být rovnoběžné s původními.

Příklady:

Identita
1 0 0
1 1 0
1 0 1
Posun
1 0 0
1 1 0
xᵀ yᵀ 1
Velikost
Sx 0 0
1 Sy 0
0 0 1
Rotace
cos(Θ) sin(Θ) 0
sin(Θ) cos(Θ) 0
0 0 1
Zkosení
1 Zx 0
Zy 1 0
0 0 1

Skládání transformací

 • Výsledná transformace vznikne skládáním násobením matic
 • Záleží na pořadí – součin transformačních matic není komutativní
 • V OpenGL platí, že transformace jsou na vertexy aplikovány v opačném pořadí, než jsou zavolány jejich korespondující příkazy. Jestliže například bude v programovém kódu sekvence příkazů glTranslatef(); glRotatef();, ve skutečnosti bude objekt (resp. jeho vertexy) nejprve otočen a teprve poté posunut.1)

Frekvenční transformace

Diskrétní Fourierova transformace

Discrete Fourier transform Popisuje signál ve frekvenční oblasti, výsledek se nazývá spektrum
<m>X(k) = \sum{n=0}{N-1}{x[n] e^{-j2\pi{nk}/{N}}}</m>
N je počet vzorků signálu, k ∈ <0, N−1>

 • Srovnávání signálu s různě roztaženými komplexními exponenciálami
 • Pro analýzu obrazu se používá 2D DFT (série 1D)

Diskrétní kosinová transformace

Discrete cosine transform

 • Při DFT reálného signálu vznikají komplexní koeficienty, transformace je v tomto případě redundantní (kvůli symetrii s k = 0), u DCT koeficienty redundantní nejsou (vhodnější pro kompresní účely)
 • Srovnávání signálu s různě roztaženými kosinusoidami
 • Výsledek je také nazýván spektrem, ovšem nikoliv symetrické (jako u DFT)
 • Pro analýzu obrazu se používá 2D DCT (série 1D)

Gaborova transformace

Gabor transform

 • Využívána k extrakci příznaků (následná klasifikace, segmentace či detekce hran)
 • 2D Gaborova transformace udává, kolik energie nese obraz okolo daného místa na dané frekvenci v daném směru
 • Speciální případ krátkodobé FT
 • Gaborova transformace vzniká posouváním Gaussova okna při pevně zvoleném roztažení komplexní exponenciály

Integrální transformace

Vlnková transformace

Wavelet transform

 • Wavelet Transform umožňuje získat časově-frekvenční popis signálu. Její přirozenou aplikací je zjištění polohy a délky trvání daného jevu.
 • Uplatnění: extrakce příznaků, odstranění šumu nebo kompresi signálů
 • Může být spojitá, diskrétní, stacionární

Homografie

Homography

 • Projektivita, kolineace, projektivní transformace
 • Vyjádření tramsformace mezi obrazy
  • Mapuje body z jednoho obrazu do druhého, vyjadřuje lineární transformaci H mezi obrazy.

Interpolační metody

Použití pro získání hodnoty obrazové funkce mimo naměřené diskrétní hodnoty. V případě barevného obrazu se provádí interpolace pro všechny barevné složky zvlášť.

/var/www/wiki/data/pages/pitel/msz/transformace_obrazu.txt · Poslední úprava: 30. 12. 2022, 13.43:01 autor: 127.0.0.1