Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pitel:msz:komprese_obrazu

Komprese obrazu

Motivace: snaha o zmenšení velikosti souborů např. pro přenos po síti, archivaci apod.

Základní přístupy ke kompresi

Nejprve je potřeba zvolit v jaké oblasti chceme komprimovat:

 • Prostorová – statické obrázky (RGB, YCbCr)
 • Frekvenční – statické obrázky (FFT, DCT, DWT)
 • Časová – video
 • Ztrátová – využívají se znalosti o lidském oku, které nejvíce vnímá jasu než barvu.
 • Bezstrátová – algoritmy pro kódovaní běžných dat (RLE, Huffman, deflate, LZ77).

Základní kompresní algoritmy

JPEG

JPEG

 1. Obrázek je převeden do barevného modelu YCbCr (kódování RGB, kde Y je komponenta luminace a Cb s Cr jsou modrý a červený chrominanční komponent
 2. Jelikož oko vnímá více jas než barvy, Cb a Cr můžeme podvzorkovat = snížit přesnost informací o barvě (Chroma Subsampling)
 3. Celý obrázek je rozdělen do bloků o velikosti 8 × 8 pixelů. A pro každou ze složek (Y, Cb a Cr) se provede Diskrétní cosinová transformace (DCT). DCT je dvourozměrnou obdobou Fourierovy transformace. Blok 8 × 8 se tak vyjádří jako složení signálů o různé frekvenci.
 4. Nad bloky se provede kvantizace. Lidský zrak je citlivý k relativně malé změně v jasu nebo v barvě na poměrně velké ploše (nízké frekvence). V rozlišování konkrétní síly rychle se měnícího jasu (vysokofrekvenční změny) je však mnohem horší. To nám umožňuje informace o takovýchto změnách vynechat. Výsledek DCT se vydělí kvantizační maticí (tabulkou) a zaokrouhlí. Hodnoty v kvantizační tabulce, kterými se budou násobit hodnoty vysokofrekvenčních změn, jsou takové, aby po vydělení původní hodnoty hodnotou z tabulky a zaokrouhlení vyšla nula nebo malé číslo.
 5. Data bloků se dále v zig-zag pořadí komprimují bezeztrátově nejprve pomocí Run-length encoding (RLE) a pak Huffmanovým kódováním nebo pomocí Aritmetického kódování.

Dekódování probíhá inverzně (problém kostičkování).

JPEG komprese dosahuje kompresních poměrů od 10:1–20:1 (high) až po 60:1 – 100:1 (low).

GIF

Graphics Interchange Format

Používá Lempel–Ziv–Welch algoritmus:

 1. Inicializuj slovník na všechny řetězce dlouhé jeden znak.
 2. Najdi nejdelší možný řetězec ve slovníku, který odpovídá aktuálnímu vstupu.
 3. Zakóduj řetězec indexem ze slovníku.
 4. Přidej řetězec + následující znak ze vstupu do slovníku.
 5. Běž na krok 2.

Typický kompresní poměr je 4:1–10:1.

PNG

Portable Network Graphics

PNG používá dvoustupňovou bezeztrátovou kompresi:

 1. Před samotnou kompresí se snaží objevit běžné vzory (např. barevné pruhy, gradienty). Tento krok se nazývá filtering.
 2. Komprese – PNG ke kompresi používá metodu DEFLATE, což je kombinace algoritmu LZ77 a Huffmanova kódování.

Kompresní poměr typicky o 10–30 % lepší než GIF.

/var/www/wiki/data/pages/pitel/msz/komprese_obrazu.txt · Poslední úprava: 30. 12. 2022, 13.43:01 autor: 127.0.0.1