Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pitel:imp:lab2

Porty HC08. Obsluha tlačítkové klávesnice, LED

;
; IMP laborator c. 2
; HC08 ports, LEDs, 12-button keyboard 
; https://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IMP/private/VYUKA/CVICENI_A_LABORATORE/lab2/
; ak.r. 2008/2009          
;
; -----------------------------------------------------------------------------
; export symbols
      XDEF Entry    ; export 'Entry' symbol
      ABSENTRY Entry  ; for absolute assembly: mark this as application entry point
 
; include derivative specific macros
      Include 'derivative.inc'
 
; -----------------------------------------------------------------------------
VectorStart EQU $FFDA 	; start address of interrupt vectors table
 
; -----------------------------------------------------------------------------
      ORG RAMStart	; variable/data section
entered_code  ds.b 64
app_running_tag ds.b 1
 
      ORG ROMStart	; code section
 
; -----------------------------------------------------------------------------
; application starts here after HC08 is reseted
Entry:
    cli        		; enable interrupts
    mov #$01,CONFIG1  		; disable Computer Operating Properly (COP) Module
    jsr Init_SCI	  	    ; init Serial Communication Interface (SCI) Module
    jsr Init_ButtonRelated_Ports	; init button-related ports
    clrh
    clrx
 
    lda #$FF
    sta app_running_tag       ; zapni priznak bezici aplikace (1...1)
 
; -----------------------------------------------------------------------------
;*************************
; hlavni smycka aplikace *
;*************************
 
btn_test_loop:
;---------------------------
;Column1 | Column2 | Column3
;---------------------------
;---------------------------
;  1  |  2  |  3  |  <- btn_value (associated character)
;  SA7 |  SA8  |  SA9 |  <- btn_ID
;---------------------------
;  4  |  5  |  6  |
;  SA4 |  SA5  |  SA6 |
;---------------------------
;  7  |  8  |  9  |
;  SA1 |  SA2  |  SA3 |
;---------------------------
;  *  |  0  |  #  |
;  SA10 |  SA11 |  SA12 |
;---------------------------
    jsr testColumn1 ; testuj tlacitka v levem sloupci: podprogram HOTOV
    jsr testColumn2 ; testuj tlacitka v prostrednim sloupci: ### DOPLNIT KOD podprogramu ! ###
    jsr testColumn3 ; testuj tlacitka v pravem sloupci: ### DOPLNIT KOD podprogramu ! ###
 
    jsr BlinkVL2_red ; probliknuti cervene LED (VL2)
 
    ; detekce priznaku pozadavku na ukonceni aplikace
    psha
    lda app_running_tag
    pula
 
    beq end_loop   ; je-li priznak==0, pak pozadavek na konec aplikace vznikl -> skoc na end_loop
    jmp btn_test_loop; jinak aplikace bezi dale
 
; -----------------------------------------------------------------------------
end_loop:
    jsr LightOnVL1_green  ; ### DOPLNIT KOD do podprogramu
    bra end_loop
 
 
 
 
 
 
 
;*********************************************
; podprogramy pro test tlacitek ve sloupcich *
;*********************************************
; -----------------------------------------------------------------------------
; testuj tlacitka v levem sloupci, tj. tlacitka SA7, SA4, SA1, SA10
; -----------------------------------------------------------------
; nebylo-li stisknuto tlacitko z tohoto sloupce pak skonci,
; tj. umozni test stavu tlacitek z prostredniho sloupce (Column2)
testColumn1:
   mov #$30,PTC ; -> PTC6 = 0, PTC5 = PTC4 = 1, ostatni PTCi = 0
   lda PTD
   psha 
   and #$F0   ; maskuj PTD-bity 7-4 (PTDi bit je 0 je-li prislusne tlacitko stisknuto)
   eor #$F0   ; chceme aby "PTDi byl 1 je-li prislusne tlacitko stisknuto" a proto invertujeme bity
   pula
   beq testColumn1_end ; v levem sloupci nebylo zjisten pokus o stisk tlacitka -> testuj prostredni sloupec
 
; nektere z tlacitek v levem sloupci bylo stisknuto - zjisti ktere a proved prislusnou akci
; (pozn.: nize se v danem okamziku predpoklada stisk nejvyse jednoho tlacitka;
; obsluha soucasneho stisku vice tlacitek resena prioritami)
   brset 4,PTD,SA7_depressed ; SA5 nestisknuto -> testuj dalsi tlacitko ve sloupci 
   jsr  DelayB       ; pravdepodobne bylo stisknuto SA7; chvili pockej (az zaniknou pripadne zakmity tlacitka), pak testuj znovu na stisk
   brset 4,PTD,SA7_depressed
   lda #'1'         ; SA8 (znak '1') bylo skutecne stisknuto
   jsr Store_and_Send_char
   bra testColumn1_end
SA7_depressed:
   brset 5,PTD,SA4_depressed ; SA4 nestisknuto -> testuj dalsi tlacitko ve sloupci 
   jsr DelayB 	    ; pravdepodobne bylo stisknuto SA4; chvili pockej (az zaniknou pripadne zakmity tlacitka), pak testuj znovu na stisk
   brset 5,PTD,SA4_depressed
   lda #'4'         ; SA4 (znak '4') bylo skutecne stisknuto
   jsr Store_and_Send_char
   bra testColumn1_end
SA4_depressed:
   brset 6,PTD,SA1_depressed ; SA1 nestisknuto -> testuj dalsi tlacitko ve sloupci 
   jsr DelayB  	    ; pravdepodobne bylo stisknuto SA1; chvili pockej (az zaniknou pripadne zakmity tlacitka), pak testuj znovu na stisk
   brset 6,PTD,SA1_depressed
   lda #'7'	        ; SA1 (znak '7') bylo skutecne stisknuto
   jsr Store_and_Send_char
   bra testColumn1_end
SA1_depressed:
   brset 7,PTD,SA10_depressed; SA10 nestisknuto -> testuj dalsi tlacitko ve sloupci 
   jsr DelayB	    ; pravdepodobne bylo stisknuto SA10; chvili pockej (az zaniknou pripadne zakmity tlacitka), pak testuj znovu na stisk
   brset 7,PTD,SA10_depressed
   lda #'*'         ; SA10 (znak '*') bylo skutecne stisknuto
   jsr Store_and_Send_char
 
   bra testColumn1_end
SA10_depressed:
testColumn1_end:
   rts
 
 
; -----------------------------------------------------------------------------
; testuj tlacitka v prostrednim sloupci, tj. tlacitka SA8, SA5, SA2, SA11
; -----------------------------------------------------------------------
; nebylo-li stisknuto tlacitko z tohoto sloupce pak skonci,
; tj. umozni test stavu tlacitek z praveho sloupce (Column3)
testColumn2:
   mov #$50,PTC ; -> PTC6 = 0, PTC5 = PTC4 = 1, ostatni PTCi = 0
   lda PTD
   psha 
   and #$F0   ; maskuj PTD-bity 7-4 (PTDi bit je 0 je-li prislusne tlacitko stisknuto)
   eor #$F0   ; chceme aby "PTDi byl 1 je-li prislusne tlacitko stisknuto" a proto invertujeme bity
   pula
   beq testColumn2_end ; v levem sloupci nebylo zjisten pokus o stisk tlacitka -> testuj prostredni sloupec
 
; nektere z tlacitek v levem sloupci bylo stisknuto - zjisti ktere a proved prislusnou akci
; (pozn.: nize se v danem okamziku predpoklada stisk nejvyse jednoho tlacitka;
; obsluha soucasneho stisku vice tlacitek resena prioritami)
   brset 4,PTD,SA8_depressed ; SA7 nestisknuto -> testuj dalsi tlacitko ve sloupci 
   jsr  DelayB       ; pravdepodobne bylo stisknuto SA7; chvili pockej (az zaniknou pripadne zakmity tlacitka), pak testuj znovu na stisk
   brset 4,PTD,SA8_depressed
   lda #'2'         ; SA7 (znak '1') bylo skutecne stisknuto
   jsr Store_and_Send_char
   bra testColumn2_end
SA8_depressed:
   brset 5,PTD,SA5_depressed ; SA4 nestisknuto -> testuj dalsi tlacitko ve sloupci 
   jsr DelayB 	    ; pravdepodobne bylo stisknuto SA4; chvili pockej (az zaniknou pripadne zakmity tlacitka), pak testuj znovu na stisk
   brset 5,PTD,SA5_depressed
   lda #'5'         ; SA4 (znak '4') bylo skutecne stisknuto
   jsr Store_and_Send_char
   bra testColumn2_end
SA5_depressed:
   brset 6,PTD,SA2_depressed ; SA1 nestisknuto -> testuj dalsi tlacitko ve sloupci 
   jsr DelayB  	    ; pravdepodobne bylo stisknuto SA1; chvili pockej (az zaniknou pripadne zakmity tlacitka), pak testuj znovu na stisk
   brset 6,PTD,SA2_depressed
   lda #'8'	        ; SA1 (znak '7') bylo skutecne stisknuto
   jsr Store_and_Send_char
   bra testColumn2_end
SA2_depressed:
   brset 7,PTD,SA11_depressed; SA10 nestisknuto -> testuj dalsi tlacitko ve sloupci 
   jsr DelayB	    ; pravdepodobne bylo stisknuto SA10; chvili pockej (az zaniknou pripadne zakmity tlacitka), pak testuj znovu na stisk
   brset 7,PTD,SA11_depressed
   lda #'0'         ; SA10 (znak '*') bylo skutecne stisknuto
   jsr Store_and_Send_char
 
   bra testColumn2_end
SA11_depressed:
testColumn2_end:
 
    rts
 
; -----------------------------------------------------------------------------
; testuj tlacitka v pravem sloupci, tj. tlacitka SA9, SA6, SA3, SA12
; -----------------------------------------------------------------
; nebylo-li stisknuto tlacitko z tohoto sloupce pak skonci,
; tj. umozni test stavu tlacitek z leveho sloupce (Column1)
; po stisku SA12 nastavte priznak app_running_tag na 0 
testColumn3:
   mov #$60,PTC ; -> PTC6 = 0, PTC5 = PTC4 = 1, ostatni PTCi = 0
   lda PTD
   psha 
   and #$F0   ; maskuj PTD-bity 7-4 (PTDi bit je 0 je-li prislusne tlacitko stisknuto)
   eor #$F0   ; chceme aby "PTDi byl 1 je-li prislusne tlacitko stisknuto" a proto invertujeme bity
   pula
   beq testColumn3_end ; v levem sloupci nebylo zjisten pokus o stisk tlacitka -> testuj prostredni sloupec
 
; nektere z tlacitek v levem sloupci bylo stisknuto - zjisti ktere a proved prislusnou akci
; (pozn.: nize se v danem okamziku predpoklada stisk nejvyse jednoho tlacitka;
; obsluha soucasneho stisku vice tlacitek resena prioritami)
   brset 4,PTD,SA9_depressed ; SA7 nestisknuto -> testuj dalsi tlacitko ve sloupci 
   jsr  DelayB       ; pravdepodobne bylo stisknuto SA7; chvili pockej (az zaniknou pripadne zakmity tlacitka), pak testuj znovu na stisk
   brset 4,PTD,SA9_depressed
   lda #'3'         ; SA7 (znak '1') bylo skutecne stisknuto
   jsr Store_and_Send_char
   bra testColumn3_end
SA9_depressed:
   brset 5,PTD,SA6_depressed ; SA4 nestisknuto -> testuj dalsi tlacitko ve sloupci 
   jsr DelayB 	    ; pravdepodobne bylo stisknuto SA4; chvili pockej (az zaniknou pripadne zakmity tlacitka), pak testuj znovu na stisk
   brset 5,PTD,SA6_depressed
   lda #'6'         ; SA4 (znak '4') bylo skutecne stisknuto
   jsr Store_and_Send_char
   bra testColumn3_end
SA6_depressed:
   brset 6,PTD,SA3_depressed ; SA1 nestisknuto -> testuj dalsi tlacitko ve sloupci 
   jsr DelayB  	    ; pravdepodobne bylo stisknuto SA1; chvili pockej (az zaniknou pripadne zakmity tlacitka), pak testuj znovu na stisk
   brset 6,PTD,SA3_depressed
   lda #'9'	        ; SA1 (znak '7') bylo skutecne stisknuto
   jsr Store_and_Send_char
   bra testColumn3_end
SA3_depressed:
   brset 7,PTD,SA12_depressed; SA10 nestisknuto -> testuj dalsi tlacitko ve sloupci 
   jsr DelayB	    ; pravdepodobne bylo stisknuto SA10; chvili pockej (az zaniknou pripadne zakmity tlacitka), pak testuj znovu na stisk
   brset 7,PTD,SA12_depressed
   lda #'#'         ; SA10 (znak '*') bylo skutecne stisknuto
   jsr Store_and_Send_char
   lda #$00
   sta app_running_tag       ; zapni priznak bezici aplikace (1...1)
   bra testColumn3_end
SA12_depressed:
testColumn3_end:
 
    rts
 
 
; -----------------------------------------------------------------------------
;******************************
; podprogramy pro blikani LED *
;******************************
LightOnVL1_green:
    ; doplnte chybejici kod podprogramu LightOnVL1_green umisteneho nize
;light-ON
	bset	4,DDRB
	bclr	4,PTB
    rts
 
;-----
 
BlinkVL2_red:
;light-ON diode V2 (red)
	bset	5,DDRB
	bclr	5,PTB
	jsr		DelayA	;ON-time
;light-OFF V2
	bclr	5,DDRB
	bset	5,PTB
	jsr		DelayA	;OFF-time
	rts
 
; -----------------------------------------------------------------------------
;********************************
;* podprogramy pro praci s SCI *
;********************************
Init_SCI:
    mov  #$A2,SCBR    ; Baud Rate = 9600 @ 9,8MHZ-BUS CLK
    mov  #$40,SCC1    ; Enable the SCI peripheral
    mov  #$0C,SCC2    ; Enable the SCI transmitter and receiver
    clr  SCC3      ; Clear
    rts
 
Store_and_Send_char:
    sta	entered_code,X  ; store char in RAM
    incx
    brclr  7,SCS1,*    
    sta   SCDR       ; send char via SCI
  	jsr	DelayB
    rts
 
; -----------------------------------------------------------------------------
;**************************
;* inicializace portu MCU *
;**************************
Init_ButtonRelated_Ports:
  mov   #$70,DDRC	; set PTC4-PT6 as output bits in PTC
  clr   PTC		; ensure "0" occurs at PTC7-PTC0
  clr   DDRD    ; set PTD0-PTD7 as input bits in PTD
  mov   #$02,KBSCR ; init KBI, mask KBI interrupts, KBI edge-detection ON
  mov   #$F0,KBIER ; pull-ups at PTD4..7
  rts
 
; -----------------------------------------------------------------------------
;**************************
;* zpozdovaci smycky A, B *
;**************************
DelayA:
	psha
	lda		#$7F
delayA1:
 
	psha
	lda		#$7F
delayA2:
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	dbnza	delayA2
	pula
 
	dbnza	delayA1
	pula
 
	rts
 
;--------------------------------------
DelayB:
	psha
	lda		#$8F
delayB1:
 
	psha
	lda		#$60
delayB2:
 
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
 
	dbnza	delayB2
	pula
 
	dbnza	delayB1
	pula
 
	rts
 
 
; -----------------------------------------------------------------------------
;*******************************************************
;* Obsluhy preruseni (ISR) a tabulka vektoru preruseni *
;*******************************************************
spurious:
      NOP
      RTI
 
;------------------------------------------------------------------
isr_keyb:
      NOP
      RTI
 
; -----------------------------------------------------------------------------
    ORG VectorStart	
;------------------------------------------------------------------
; 	routine	     vector description    vector address
;------------------------------------------------------------------
	fdb spurious	; Real-time Clock Vector ,   $FFDA
	fdb spurious  ; ADC Conversion Complete ,   $FFDC
	fdb isr_keyb  ; Keyboard Vector	 ,   $FFDE
	fdb spurious  ; SCI Transmit Vector	 ,   $FFE0
	fdb spurious  ; SCI Receive Vector	 ,   $FFE2
	fdb spurious  ; SCI Error Vector	 ,   $FFE4
	fdb spurious  ; SPI Receive Vector	 ,   $FFE6
	fdb spurious  ; SPI Transmit Vector	 ,   $FFE8
	fdb spurious	; TIM2 Overflow Vector  ,   $FFEA
	fdb spurious  ; TIM2 Channel 1 Vector	 ,   $FFEC
	fdb spurious  ; TIM2 Channel 0 Vector	 ,   $FFEE
	fdb spurious  ; TIM1 Overflow Vector	 ,   $FFF0
	fdb spurious  ; TIM1 Channel 1 Vector	 ,   $FFF2
	fdb spurious  ; TIM1 Channel 0 Vector	 ,   $FFF4
	fdb spurious  ; PLL Vector		 ,   $FFF6
	fdb spurious  ; LVI Vector		 ,   $FFF8
	fdb spurious  ; ~IRQ1 Vector		 ,   $FFFA
	fdb spurious  ; SWI Vector		 ,   $FFFC
	fdb Entry   ; Reset Vector		 ,   $FFFE
/var/www/wiki/data/pages/pitel/imp/lab2.txt · Poslední úprava: 30. 12. 2022, 13.43:01 autor: 127.0.0.1