Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pitel:flp:start

Funkcionální a logické programování

Haskell? Yeah, I use it to program our starship.

Lambda kalkul

Lambda calculus, Church encoding

 • α-konverze – λx.xyα λz.zy, substituce1)
 • β-konverze – (λxz.xz)(xy) →β λz.xyz, aplikace funkce
 • η-konverze – λx.(uv)xη uv
T λxy.x λxy.xy λxy.x λxy.x
F λxy.y λxy.y λxy.yx λxy.xy
NOT λx.xFT λx.xz.F)T λp.pFr.T) λx.xFT
AND λxy.xyF λxy.yz.x)F λab.abr.F) λxy.xyF
OR λxy.xTy λxy.yz.T)x λab.aTr.b) λxy.xTy
XOR λxy.x(NOT y)y λxy.xz.(NOT y))y λxy.x(NOT y)(λz.y) λxy.x(NOT y)y
EQ λxy.xy(NOT y) λxy.xz.y)(NOT y) λxy.xyz.(NOT y)) λxy.xy(NOT y)
<Presci> Pitel: no ne vsechny, ale kdyz ti true nebo false budou vracet dve hodnodty (LET TRUE = \a b.b a, tak tu jednu musis nejak zabit (treba v notu)
<Presci> a zabijes ji tam, ze ji nahradis \a.False treba, takze "a" se zahodi a zbyte False
0, 1, 2, 3, … λfx.x
λfx.fx
λfx.f(fx)
λfx.f(f(fx))
λfx.fⁿx
succ λnfx.f(nfx)
add λmnfx.mf(nfx)
mult λmnf.m(nf)
mⁿ λmn.nm
iszero λm.mv.FALSE)TRUE
if then else λctf.ctf
tuple λfse.efs
first λp.pab.a)2)
second λp.pab.b)3)

Haskell

Strukturální indukce

Structural induction, Standard Prelude

foldr      :: (a -> b -> b) -> b -> [a] -> b
foldr f z []   = z
foldr f z (x:xs) = f x (foldr f z xs)
foldl      :: (a -> b -> a) -> a -> [b] -> a
foldl f z []   = z
foldl f z (x:xs) = foldl f (f z x) xs
map :: (a -> b) -> [a] -> [b]
map f []   = []
map f (x:xs) = f x : map f xs
(++) :: [a] -> [a] -> [a]
[]   ++ ys = ys
(x:xs) ++ ys = x : (xs ++ ys)
take          :: Int -> [a] -> [a]
take n _   | n <= 0 = []
take _ []       = []
take n (x:xs)     = x : take (n-1) xs
drop          :: Int -> [a] -> [a]
drop n xs   | n <= 0 = xs
drop _ []       = []
drop n (_:xs)     = drop (n-1) xs
head       :: [a] -> a
head (x:_)    = x
head []     = error "Prelude.head: empty list"
tail       :: [a] -> [a]
tail (_:xs)   = xs
tail []     = error "Prelude.tail: empty list"
last       :: [a] -> a
last [x]     = x
last (_:xs)   = last xs
last []     = error "Prelude.last: empty list"
init       :: [a] -> [a]
init [x]     = []
init (x:xs)   = x : init xs
init []     = error "Prelude.init: empty list"
length      :: [a] -> Int
length []    = 0
length (_:l)   = 1 + length l
filter :: (a -> Bool) -> [a] -> [a]
-- filter p xs = [x | x <- xs, p x]
filter p []         = []
filter p (x:xs) | p x    = x : filter p xs
        | otherwise = filter p xs
takeWhile        :: (a -> Bool) -> [a] -> [a]
takeWhile p []     = []
takeWhile p (x:xs) 
      | p x    = x : takeWhile p xs
      | otherwise = []
dropWhile        :: (a -> Bool) -> [a] -> [a]
dropWhile p []     = []
dropWhile p xs@(x:xs')
      | p x    = dropWhile p xs'
      | otherwise = xs
zipWith     :: (a->b->c) -> [a]->[b]->[c]
zipWith z (a:as) (b:bs)
         = z a b : zipWith z as bs
zipWith _ _ _  = []

Prolog

1)
Bacha na volné a vázané proměnné!
2)
TRUE
3)
FALSE
/var/www/wiki/data/pages/pitel/flp/start.txt · Poslední úprava: 12. 09. 2023, 08.45:48 autor: pitel